Přejít k hlavnímu obsahu

Dětská skupina jako kvalitní nástroj ve výchově dítěte

Plánujete brzký návrat do práce po porodu? Ideální volbou je dětská skupina, která se o vaše dítě postará a dodá mu maximální možnou péči. Novinkou je “Audit značky kvality”, který má za cíl zajistit standartní kvalitu v dětských skupinách.

Dětské skupiny se těší čím dál větší oblibě. Rodině pomáhají s péčí o děti a dokáží sladit pracovní a rodinný život. Cenově dostupné kvalitní služby péče o děti jsou jedním z významných nástrojů při udržení kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené. Nyní může být dětská skupina zapojena do “Auditu značky kvality”. 

Co je cílem Auditu?
Hlavním cílem je zajistit kvalitu v dětských skupinách a zvyšovat ji. Rovněž také, aby se skupiny profesionalizovaly a vyrovnávaly se ostatním předškolním zařízením.

Značka kvality reprezentuje hodnotu dětské skupiny nad povinný legislativní rámec. Dětská skupina, která získá značku kvality, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče v rámci dětské skupiny rozvíjením činnosti v oblastech: 

    •    Filozofie dětské skupiny
    •    Plán výchovy a péče a jeho naplňování
    •    Pečující osoby
    •    Provoz dětské skupiny
    •    Adaptační období
    •    Bezpečnost a hygiena
    •    Genderový a environmentální aspekt


Poskytovatelé dětských skupin se mohou k auditu přihlásit dobrovolně prostřednictvím rezervačního systému.

Jak získat značku kvality?
Znaky kvality v jednotlivých oblastech vycházejí z praktických zkušeností provozu dětských skupin. Jejich plošné využívání zvýší i společenskou důvěryhodnost dětských skupin. Zároveň se díky znakům kvality mohou dětské skupiny rozvíjet do specifických podob svého zaměření.

Získání značky kvality je tedy v zájmu jak poskytovatele, tak i rodičů dětí. Značku kvality může dětská skupina získat s platností na 2 roky. Tím se zajistí dlouhodobě udržovaná kvalita, která bude poté znovu ověřena auditním orgánem.

Cíle rozvoje v daných skupinách
V oblasti FILOZOFIE DĚTSKÉ SKUPINY je cílem rozvoj dané dětské skupiny v souladu s přijatou filozofií a veřejná prezentace s možností svobodného a informovaného rozhodování rodičů o místě využití služby.

V oblasti PLÁN VÝCHOVY A PÉČE A JEHO NAPLŇOVÁNÍ jsou cílem jak koncepční práce pečujících osob na rozvoji schopností a dovedností dětí, tak i informovanost rodičů o programech a činnostech, které dětem dětská skupina nabízí.

Plán výchovy a péče je nutný aktualizovat, popř. inovovat. Cílem aktualizace je zachování individuálního přístupu k dětem, kontinuita při zapojení nově příchozích dětí do dětské skupiny, aktuálnost plánu, výchovy a péče a schopnost dětské skupiny reagovat na nové podněty.

V oblasti PEČUJÍCÍ OSOBY je cílem výkonný a spokojený pracovní tým, který o děti pečuje a rozvíjí je v klidném a podnětném prostředí. Dětská skupina má zřízenou pozici mentora/mentorky. Cílem práce mentora/mentorky je zajišťovat nebo dohlížet na profesní růst jednotlivých členek/členů týmu s ohledem na filosofii dětské skupiny a zájem dítěte v dětské skupině. Důležitou podoblastí je další vzdělávání a rozvoj pečujících osob a komunikace s rodiči.

V oblasti PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY je cílem zpracovat etický kodex dětské skupiny a mít sestavený proces pro přijímání dětí do dětské skupiny.

V oblasti ADAPTAČNÍ OBDOBÍ je cílem nastavit takový proces, aby byl dítěti usnadněn přechod z rodinného prostředí do dětské skupiny, předejít riziku vzniku jeho deprivace a zajistit transparentnost s ohledem na rodiče
a pečující osoby.

V oblasti BEZPEČNOST A HYGIENA je cílem posílení kvality péče, rozšíření podmínek pro rozvoj schopností a dovedností dětí pestrou škálou aktivit a to při jasném nastavení bezpečnosti provozu. Podoblastí je vypracovaný a jasně nastavený proces řešení krizových a nestandartních situací a prevence úrazů.

V oblasti ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT je cílem pěstovat pozorný vztah k přírodě i výsledkům činnosti člověka od útlého dětství, stejně jako rozvoj kompetencí samotných pečujících osob.

Zajištění kvalitní a profesionální péče pro děti je na prvním místě pro každého milujícího rodiče. Dětské skupiny se postarají o vaše malé štěstí a vy se budete moci bez výčitek vrátit do pracovního procesu.