Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podat žádost o ošetřovné? Poradíme vám!

Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Postup vyplnění:

 • Rodič se obrátí na školské/dětské zařízení, kam jeho dítě dochází a požádá o vystavení tiskopisu „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“.
 • Škola vyplní část první a odešle rodiči (ideálně) emailem. Rodič takto potvrzený tiskopis může obratem odeslat zaměstnavateli jako doklad o překážce v práci tzv. „omluvenku“.
 • Druhou část vyplňuje rodič. Zde uvede údaje o sobě a dítěti, na které o ošetřovné žádá. Důležité je hlavně vyplnit způsob výplaty dávky, tedy bankovní účet či poštovní poukázku a následně tiskopis podepsat. Takto vyplněný tiskopis pošle svému zaměstnavateli.
 • Zaměstnavatel elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

 

Tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

Vždy po skončení kalendářního měsíce musí rodič/pečující osoba předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. 

Postup vyplnění:

 • V tomto tiskopisu rodič vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Během ošetřování se mohou pečující osoby vícekrát střídat, nicméně ne v jednom dni. Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, na formuláři je musí vykázat.
 • Pokud měla pečující osoba zajištěno hlídání, není na překážku, aby v některé dny vykonávala práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.
 • Pokud se pečující osoby v průběhu měsíce střídaly, každá vyplňuje svůj výkaz péče a druhá, střídající osoba ho doplní.
 • Zaměstnavatel po doplnění podkladů předává Výkaz péče příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. 
 • Pokyny pro vyplnění záznamů zaměstnavatele (PDF 209,72 kB).

 

Návody na vyplnění tiskopisů:

 • Návod na vyplnění tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) (PDF 897,06 kB) 
 • Návod na vyplnění tiskopisu Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 190,94 kB)
 • Návod na vyplnění tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (PDF 149,17 kB)

Podrobný návod a více aktuálních informací k ošetřovnému z důvodu uzavření školských/dětských zařízení najdou čtenářky na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Na co si dát při vyplňování tiskopisů pozor?

Nejčastější chyby zaměstnanců

 • Zaměstnanec na tiskopisu neuvede jméno a příjmení dítěte, na které o ošetřovné žádá, popřípadě nečitelně vyplní rodné číslo dítěte.
 • Zaměstnanec nevyplní údaje týkající se společné domácnosti.
 • Zaměstnanec neuvede, zda je či není jiné fyzické osobě na dítě, na které o ošetřovné žádá, vyplácena peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
 • Zaměstnanec nevyplní číslo účtu, nebo neuvede adresu, kam požaduje dávku vyplatit. Často jsou tyto údaje uvedeny nečitelně.
 • Zaměstnanec opomene žádost podepsat. Pokud nemá pojištěnec elektronický podpis, je nutné vlastnoručně podepsanou žádost naskenovat nebo vyfotit.
 • Zaměstnanec chybně nebo nečitelně uvede dny, kdy o dítě pečoval. Údaje se uvádí včetně víkendů a svátků, samozřejmě pokud v těchto dnech pojištěnec nepracoval. Pokud se pojištěnec střídá v péči s jinou osobou, nesmí se dny péče překrývat.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů

 • Zaměstnavatel vůbec nevyplní nebo vyplní neúplně záznamy zaměstnavatele na k tomu určených částech tiskopisů pro ošetřovné.
 • Zaměstnavatel řádně nevyplní údaje o dnech, ve kterých měl pojištěnec v průběhu měsíce, za který je o ošetřovné žádáno, vykonávat práci. Nárok na ošetřovné totiž pojištěnci nevzniká, pokud by mělo být ošetřovné vypláceno pouze za dny pracovního klidu.
 • Zaměstnavatel řádně nevyplní údaje o dnech, ve kterých pojištěnec v průběhu měsíce, za který je o ošetřovné žádáno, pracoval. Za tyto dny se kromě skutečně odpracovaných dnů považují také dny, kdy pojištěnec čerpal dovolenou, nebo mu náležela náhrady mzdy z jiného důvodu.
 • Zaměstnavatel pošle podklady elektronicky nezaručeným způsobem. Zaměstnavatel musí podklady odeslat elektronicky na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Pár rad na závěr

 • Pro urychlení zpracování podkladů a následnou výplatu dávky doporučujeme pracovat s tiskopisy elektronicky.
 • Ošetřovné se nově poskytuje po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školních a dětských zařízení.
 • Ošetřovné přerušit nelze, lze ale v průběhu podpůrčí doby pracovat. Pokud však má zaměstnanec, který čerpá ošetřovné, po některé dny např. možnost zajistit hlídání dítěte, může v takovém případě pracovat – za takové dny pak nebude vyplaceno ošetřovné, ale bude pobírat mzdu.
 • Pokud zaměstnanec během čerpání ošetřovného ukončí pracovní poměr, tak i nadále má nárok na ošetřovné.
 • Nově mají nárok na peněžní podporu i OSVČ a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu.